نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز


نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " خانه پدری یزد "
به ازای هر 1.000.000 ريال خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید
در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.

گروه دارایی :
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 1-5امتیاز باشد به عنوان مشتری دارایی محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
7% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه دارایی که فاصله بین دوخریدشان بیش از1 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه ترمه :
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 5-10 امتیاز باشدبه عنوان مشتری ترمه محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
15% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه تر مه که فاصله بین دوخریدشان بیش از1 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.